Sari la conținut

NOTA DE INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE POTENȚIALILOR MEMBRI AI ASOCIAȚIEI

1. CINE ESTE OPERATORUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Asociația „CLUBRV RO” (denumită în continuare “CLUBRV RO” sau “Asociația” sau „Clubul”), cu sediul Bucuresti, Sector 5, Sos. Viilor nr. 101, bl. 1, sc. 2, et. 5, ap. 53, avand codul de inregistrare fiscala 21847408, reprezentată legal prin dl. Dumitru Ciupagea în calitate de Președinte al Consiliului Director, prelucrează diferite categorii de date cu caracter personal personale ale Dvs. ca urmare a solicitării privind înscrierea în Asociație.

Prin „date cu caracter personal” (denumite în continuare „Date”) se înțelege orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Conform dispozițiilor Regulamentului general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (denumit în continuare “RGPD”), faptul că Asociația prelucrează Date care vă privesc îi conferă CLUBRV RO calitatea de operator de date cu caracter personal, iar Dvs. pe aceea de persoană vizată. Pentru mai multe informații privind conținutul acestei norme juridice, vă rugăm să accesați următorul link: https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro

Prin prezenta Notă de informare Asociația se conformează dispozițiilor legale în vigoare, oferindu-vă informații detaliate privind prelucrarea Datelor ce vă privesc și drepturile Dvs. în materie.

Puteți contacta Asociația pentru a obține informații suplimentare în legătură cu subiectul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și pentru a vă exercita drepturile, prin transmiterea unei cereri scrise și semnate, fie la adresa sediului CLUBRV RO menționată mai sus, fie la adresa de e-mail contact.clubrv@gmail.com

2. CE DATE PRELUCREAZĂ CLUBUL, ÎN CE SCOPURI, ÎN VIRTUTEA CĂRUI TEMEI JURIDIC ȘI PENTRU CÂT TIMP?

În funcție de interacțiunea dintre Dvs. și Asociație, tipul de Date prelucrate, scopul prelucrării Datelor, mijloacele de prelucrare utilizate, temeiul juridic al prelucrării, perioada de stocare a Datelor și alte asemenea elemente din sfera prelucrării Datelor pot suferi modificări.

Atunci când parcurgeți formalitățile de înscriere în Club, CLUBRV RO prelucrează Datele menționate în formularul de înregistrare și furnizate în mod direct de Dvs.: numele și prenumele, adresa de domiciliu, CNP, serie și număr document de identificare, emitent și data emiterii acestuia, cetățenie, imagine (copie document de identitate), numărul de telefon, adresa de e-mail, date cuprinse în cadrul înscrisurilor aferente vehiculului, informații privind plata taxei de înscriere în club – contul IBAN, numele și prenumele titularului contului bancar din care este realizată plata (numai în cazul în care
plata este realizată prin ordin de plată). Plata taxelor percepute de Asociație pentru diverse servicii oferite este procesată de un serviciu terț (de exemplu, Banca Transilvania, Sucursala București), care este un operator independent cu privire la această prelucrare a Datelor. Datele Dvs. pe care le furnizați în vederea efectuării plății nu sunt comunicate către CLUBRV RO.

Prelucrarea Datelor are loc în scopul analizării și soluționării cererii Dvs. de înscriere în Club. Temeiul juridic constă în realizarea demersurilor în vederea încheierii unui contract și respectiv executarea contractului intervenit între părți, precum și îndeplinirea obligațiilor legale ce îi incumbă Asociației din domeniul contabil, fiscal și de cunoaștere a potențialilor membrii.

În cazul soluționării nefavorabile a cererii de înscriere în Club, Datele sunt păstrate pentru o perioadă de 3 ani de la data comunicării răspunsului CLUBRV RO către Dvs., cu excepția Datelor ce fac obiectul înscrisurilor contabile și respectiv înregistrării în registrele contabile ale Asociației, a căror perioadă de păstrare este de 10 ani începând cu data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite. În măsura în care cererea de înscriere în Club este soluționată în mod favorabil, Dvs. dobândind astfel calitatea de membru al Clubului, Datele sunt supuse regimului de retenție menționat în nota de informare aferentă prelucrării datelor membrilor Asociației, disponibilă pe site-ul Asociației.

3. CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ NU FURNIZAȚI ASOCIAȚIEI DATELE DVS.?

În cazul în care veți refuza furnizarea Datelor menționate în formularul de înscriere, Asociația va fi în imposibilitate de a soluționa cererea Dvs. într-un mod favorabil.

4. LIPSA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT

Asociația nu prelucrează date cu caracter personal într-o manieră automată pentru a lua decizii sau pentru a crea profiluri.

5. DEZVĂLUIREA DATELOR DVS. CĂTRE TERȚI

În scopul realizării obiectului său de activitate, Asociația divulgă părți necesare din Datele Dvs. cu respectarea măsurilor adecvate pentru a asigura că Datele sunt prelucrate, securizate și transferate în conformitate cu cerințele legale, numai în măsura în care astfel de operațiuni sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

  •  entități care oferă servicii relevante pentru Site, cum ar fi furnizorii de sisteme și soluții IT, precum și furnizorii de servicii de mentenanță. O listă a acestora poate fi obținută la cerere;
  • alte entități cum ar fi autoritățile și instituțiile publice, contabilii, auditorii, avocații și alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea Datelor sau în cazul în care legea impune divulgarea acestora;
  • persoanelor care pot demonstra că dețin un mandat pentru a acționa în numele Dvs.

6. TRANSFERUL DATELOR ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN (SEE)

Datele Dvs. ar putea fi transferate către terțe persoane situate în afara SEE. Dacă acest transfer este necesar, acesta va avea loc în conformitate cu dispozițiile RGPD și cu orice alte reglementări obligatorii adoptate de Comisia Europeană, cu respectarea deplină a clauzelor standard de protecție a Datelor cu Caracter Personal.

7. DREPTURILE DVS.

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de Datele ce vă privesc pe care CLUBRV RO le prelucrează. Asociația respectă aceste drepturi și va da curs cererilor Dvs. în mod adecvat

7.1. Dreptul de a vă retrage consimțământul: în cazul în care v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea Datelor Dvs., vă puteți retrage consimțământul în orice moment. În cazul newsletterelor, în plus față de modalitatea de contact prevăzută la secțiunea Cine este operatorul? de mai sus, această retragere se poate face din cuprinsul fiecărei comunicări și din funcționalitățile contului de utilizator.
7.2. Dreptul de acces: aveți dreptul de a solicita și de a obține o confirmare că Asociația prelucrează sau nu Date care vă privesc, iar în caz afirmativ, acces la Datele respective și la informațiile legate de categoriile de Date pe care Asociația le prelucrează, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care au fost colectate (dacă Datele nu sunt colectate de la Dvs.), și cui sunt divulgate aceste Date, dacă este cazul. La cererea Dvs., vă vom oferi o copie a
Datelor care vă privesc. Dacă solicitați mai multe copii ale Datelor Dvs., vă rugăm să aveți în vedere că Asociația ar putea percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative ocazionate de soluționarea cererii Dvs.
7.3. Dreptul la rectificare: aveți dreptul de a obține din partea Asociației rectificarea Datelor inexacte care vă privesc, fie utilizând funcționalitățile contului de utilizator din secțiunea Înscriere în club – Sunt membru / reactualizare date, fie prin transmiterea unei cereri scrise în modalitatea prevăzută la secțiunea Cine este operatorul? de mai sus.
7.4. Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea Asociației restricționarea prelucrării Datelor Dvs., în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea Datelor Dvs., pentru perioada de care Asociația are nevoie pentru a verifica exactitatea acestor datel, (ii) prelucrarea este nelegală, dar vă opuneți ștergerii Datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor, (iii) Asociația nu mai are nevoie de Datele care vă privesc, dar Dvs. le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau (iv) vă opuneți prelucrării, pentru intervalul de timp în care Asociația verifică dacă interesele legitime ale Clubului prevalează asupra intereselor Dvs.
7.5. Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul de a primi Datele Dvs. pe care le-ați furnizat Asociației, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca Asociația să transmită datele Dvs. pe care le-ați furnizat unei alte organizații, numai atunci când sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții: (i) prelucrarea se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe executarea unui contract la care sunteți parte, (ii) Asociația
prelucrează Datele prin mijloace automate, (iii) Datele sunt furnizate de Dvs. și (iv) transmiterea Datelor Dvs. nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.
7.6. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): aveți dreptul să solicitați ștergerea Datelor care vă privesc pe care Asociația le prelucrează. RCR se va conforma cererii Dvs. în acest sens în cazul în care se constată că prelucrează Datele Dvs. și dacă se aplică unul dintre următoarele cazuri: (i) Datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă opuneți prelucrării din motive legate de
situația Dvs. particulară; (iii) Datele au fost prelucrate ilegal; (iv) Datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Asociației. Asociația ar putea refuza soluționarea favorabilă a cererii Dvs. în cazul în care prelucrarea este necesară: (i) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare; (ii) pentru ca Asociația să se conformeze unei obligații legale ce îi incumbă; (iii) în scopuri de arhivare în interes public,
științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau (iv) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
7.7. Dreptul la opoziție: acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul Dvs., ci pe interesele legitime ale Asociației sau ale unei terțe părți, aveți dreptul de a vă opune în orice moment la prelucrarea Datelor Dvs. din motive legate de situația Dvs. particulară. În acest caz, Asociația nu va mai prelucra Datele Dvs., cu excepția cazului în care (i) poate dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dvs. sau (ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
7.8. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care aveți o nemulțumire cu privire la modul în care Asociația prelucrează Datele Dvs.