Astăzi este 30 Mar 2023, 17:38

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

Moderator: Moderatori

Reguli forum
Asigurati-va ca ati citit si insusit Regulamentul acestui forum.
Rugam ca fiecare utilizator al acestui forum sa faca o scurta prezentare aici:
viewtopic.php?f=97&t=3454
Prezentarea este o cerinta a Regulamentului, dar si un gest de curtoazie din partea Dumneavoastra.
Cateva cuvinte despre Dumneavoastra , precum si despre rulota si autoturism sunt binevenite.
Pentru intrebari sau lamuriri despre activitati, probleme tehnice, etc. va stau la dispozitie forumurile cu sectiuni dedicate.
Nerespectarea acestor reguli atrage dupa sine stergerea userului din baza de date a forumului.
Va uram bun venit in randul rulotistilor !
Blocat
Avatar utilizator
Constantin Curelea
Membru fondator
Mesaje: 2175
Membru din: 10 Iun 2004, 15:47
Localitate: Bucuresti
Contact:

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000

Mesaj de Constantin Curelea » 22 Mar 2010, 08:42

Ordonanta nr. 26/2000
din 30/01/2000


cu privire la asociatii si fundatii


Versiune actualizata la data de 28/07/2005Atentie!
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit numeroase modificari de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate în Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire în nici un document oficial ele având numai un caracter informativ. Indaco Systems nu îsi asuma raspunderea pentru consecintele juridice generate de folosirea acestor acte.


__________
Text actualizat pâna la data de 28.07.2005 avându-se în vedere urmatoarele acte:
- O.G. nr. 37/2003
- Legea nr. 246/2005.


În temeiul dispozitiilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,


Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:


CAPITOLUL I
Dispozitii generale


Art. 1. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice care urmaresc desfasurarea unor activitati de interes general sau în interesul unor colectivitati ori, dupa caz, în interesul lor personal nepatrimonial pot constitui asociatii ori fundatii în conditiile prezentei ordonante.
(2) Asociatiile si fundatiile constituite potrivit prezentei ordonante sunt persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial.
(3) Partidele politice, sindicatele si cultele religioase nu intra sub incidenta prezentei ordonante.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 246/2005.


Art. 2. - Prezenta ordonanta are ca scop crearea cadrului pentru:
a) exercitarea dreptului la libera asociere;
b) promovarea valorilor civice, ale democratiei si statului de drept;
c) urmarirea realizarii unui interes general, local sau de grup;
d) facilitarea accesului asociatiilor si fundatiilor la resurse private si publice;
e) parteneriatul dintre autoritatile publice si persoanele juridice de drept privat fara scop patrimonial;
f) respectarea ordinii publice.
__________
Litera c) a fost modificata prin art. I pct. 2 din Legea nr. 246/2005.


Art. 3. - Actele juridice de constituire a asociatiilor si fundatiilor, încheiate în conditiile prezentei ordonante, sunt guvernate de legea civila.


CAPITOLUL II
?Znfiintarea asociatiilor si a fundatiilor


Sectiunea 1
Constituirea si înscrierea asociatiei


Art. 4. - Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei întelegeri, pun în comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor în munca pentru realizarea unor activitati în interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, în interesul lor personal nepatrimonial.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 3 din Legea nr. 246/2005.


Art. 5. - (1) Asociatia dobândeste personalitate juridica prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul.
(2) ?Zn temeiul dreptului constitutional la asociere, persoanele fizice se pot asocia fara a constitui o persoana juridica atunci când realizarea scopului propus permite aceasta.
Art. 6. - (1) ?Zn vederea dobândirii personalitatii juridice, membrii asociati încheie actul constitutiv si statutul asociatiei, în forma autentica sau atestata de avocat.
(2) Actul constitutiv cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a membrilor asociati: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) exprimarea vointei de asociere si precizarea scopului propus;
c) denumirea asociatiei;
d) sediul asociatiei;
e) durata de functionare a asociatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului, sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al asociatiei; activul patrimonial, în valoare de cel putin un salariu minim brut pe economie, la data constituirii asociatiei, este alcatuit din aportul în natura si/sau în bani al asociatilor. ?Zn cazul aportului în natura, forma autentica a actului constitutiv si a statutului este obligatorie;
g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei;
h) persoana sau, dupa caz, persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
i) semnaturile membrilor asociati.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor precizate la lit. g) si h);
b) precizarea scopului si a obiectivelor asociatiei;
c) modul de dobândire si de pierdere a calitatii de asociat;
d) drepturile si obligatiile asociatilor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociatiei;
f) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale asociatiei;
g) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii asociatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 4 din Legea nr. 246/2005.


Art. 7. - (1) Oricare dintre membrii asociati, pe baza împuternicirii date în conditiile art. 6 alin. (2) lit. h), poate formula o cerere de înscriere a asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul.
(2) Cererea de înscriere va fi însotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul asociatiei;
c) actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial;
d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.
(3) Este interzisa utilizarea în denumirea asociatiei a denumirilor specifice autoritatilor si institutiilor publice.
(4) ?Zn cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (3), Ministerul Justitiei va refuza motivat eliberarea dovezii disponibilitatii denumirii.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 5 din Legea nr. 246/2005.


Art. 8. - (1) Asociatia devine persoana juridica din momentul înscrierii ei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) ?Zn termen de 3 zile de la depunerea cererii de înscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2) judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica legalitatea acestora si dispune, prin încheiere, înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(21) ?Zn cadrul procedurii de verificare a legalitatii cererii de înscriere si a documentelor prevazute la art. 7 alin. (2), judecatorul desemnat de presedintele instantei verifica respectarea dispozitiilor art. 7 alin. (3) si poate dispune, prin încheiere motivata, înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor, chiar daca exista un refuz motivat al Ministerului Justitiei de a elibera dovada disponibilitatii denumirii, pe care îl apreciaza ca neîntemeiat.
(3) Odata cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunica din oficiu, pentru evidenta fiscala, organului financiar local în a carui raza teritoriala se afla sediul asociatiei, cu mentionarea numarului de înscriere în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
__________
Alineatul (21) a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 246/2005.
- Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 246/2005.


Art. 9. - (1) ?Zn cazul în care cerintele legale pentru constituirea asociatiei nu sunt îndeplinite, judecatorul, la expirarea termenului prevazut de art. 8 alin. (2), va cita, în camera de consiliu, pe reprezentantul asociatiei, punându-i în vedere, în scris, sa remedieze neregularitatile constatate pâna la termenul urmator, care nu va fi mai mare de o saptamâna.
(2) Daca neregularitatile constatate privesc dispozitiile art. 40 alin. (2) din Constitutie, pentru termenul fixat va fi citat si parchetul de pe lânga instanta sesizata, caruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreuna cu actul constitutiv si statutul asociatiei. ?Zn acest caz punerea concluziilor de catre procuror este obligatorie.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 8 din Legea nr. 246/2005.


Art. 10. - (1) ?Zn situatia în care, la termenul fixat, neregularitatile sunt înlaturate, judecatorul, ascultând si concluziile procurorului, daca este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) ?Zn cazul în care neregularitatile nu au fost înlaturate sau, desi legal citat, reprezentantul asociatiei lipseste în mod nejustificat, judecatorul va respinge cererea de înscriere prin încheiere motivata.
(3) ?Zncheierile prevazute în acest articol se vor pronunta în cel mult 24 de ore de la închiderea dezbaterilor si se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronuntare.
Art. 11. - (1) ?Zncheierile de admitere sau de respingere a cererii de înscriere sunt supuse numai recursului.
(2) ?Zn cazul în care procurorul nu a participat la solutionarea cererii, parchetului pe de lânga instanta sesizata i se vor comunica si copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei, împreuna cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, dupa caz.
(3) Termenul de recurs este de 5 zile si curge de la data pronuntarii, pentru cei care au fost prezenti, si de la data comunicarii, pentru cei care au lipsit.
(4) Recursul se solutioneaza cu citarea partilor, în camera de consiliu, de urgenta si cu precadere. Dispozitiile art. 10 alin. (3) cu privire la pronuntarea si redactarea hotarârii se aplica în mod corespunzator.
Art. 12. - (1) ?Znscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor, în conformitate cu art. 8, se efectueaza în ziua ramânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se, la cerere, reprezentantului asociatiei sau mandatarului acesteia, un certificat de înscriere care va cuprinde: denumirea asociatiei, sediul acesteia, durata de functionare, numarul si data înscrierii în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) ?Zn relatiile cu tertii dovada personalitatii juridice se face cu certificatul de înscriere.
Art. 13. - (1) Asociatia îsi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, cu un numar minim de 3 membri, organe de conducere proprii si un patrimoniu distinct de cel al asociatiei.
(2) Filialele sunt entitati cu personalitate juridica, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în conditiile stabilite de asociatie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispozitie, în numele si pe seama asociatiei, numai pe baza hotarârii prealabile a consiliului director al asociatiei.
(3) Filiala se constituie prin hotarârea adunarii generale a asociatiei. Personalitatea juridica se dobândeste de la data înscrierii filialei în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(4) ?Zn vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociatiei va depune cererea de înscriere, împreuna cu hotarârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului si patrimoniului initial ale acesteia, la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala urmeaza sa-si aiba sediul filiala. Dispozitiile art. 6 si ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzator.
__________
Alineatele (2), (3) si (4) au fost modificate prin art. I pct. 9 din Legea nr. 246/2005.


Art. 131. - (1) Asociatia îsi poate constitui sucursale, ca structuri teritoriale fara personalitate juridica.
(2) Sucursalele se constituie prin hotarâre a adunarii generale.
(3) Sucursalele desfasoara activitatile date în competenta lor de catre asociatie.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 10 din Legea nr. 246/2005.


Art. 14. - Daca asociatia, prin natura scopului sau obiectivelor propuse, urmeaza sa desfasoare activitati pentru care, potrivit legii, sunt necesare autorizatii administrative prealabile, aceste activitati nu vor putea fi initiate, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, decât dupa obtinerea autorizatiilor respective.


Sectiunea a 2-a
Constituirea si înscrierea fundatiei


Art. 15. - (1) Fundatia este subiectul de drept înfiintat de una sau mai multe persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauza de moarte, constituie un patrimoniu afectat, în mod permanent si irevocabil, realizarii unui scop de interes general sau, dupa caz, al unor colectivitati.
(2) Activul patrimonial initial al fundatiei trebuie sa includa bunuri în natura sau în numerar, a caror valoare totala sa fie de cel putin 100 de ori salariul minim brut pe economie, la data constituirii fundatiei.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), în cazul fundatiilor al caror scop exclusiv, sub sanctiunea dizolvarii pe cale judecatoreasca, este efectuarea operatiunilor de colectare de fonduri care sa fie puse la dispozitia altor asociatii sau fundatii, în vederea realizarii de programe de catre acestea din urma, activul patrimonial initial poate avea o valoare totala de cel putin 20 de ori salariul minim brut pe economie.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 246/2005.


Art. 16. - (1) ?Zn vederea dobândirii personalitatii juridice, fondatorul sau, dupa caz, fondatorii încheie actul constitutiv si statutul fundatiei, în forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(2) Actul constitutiv al fundatiei cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) datele de identificare a fondatorului sau, dupa caz, a fondatorilor: numele sau denumirea si, dupa caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) scopul fundatiei;
c) denumirea fundatiei;
d) sediul fundatiei;
e) durata de functionare a fundatiei - pe termen determinat, cu indicarea expresa a termenului sau, dupa caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimoniul initial al fundatiei;
g) componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale fundatiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h) persoana sau persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobândire a personalitatii juridice;
i) semnaturile fondatorului sau, dupa caz, ale fondatorilor.
(3) Statutul cuprinde, sub sanctiunea nulitatii absolute:
a) elementele prevazute la alin. (2), cu exceptia celor de la lit. g) si h);
b) explicitarea scopului si a obiectivelor fundatiei;
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundatiei;
d) atributiile organelor de conducere, administrare si control ale fundatiei;
e) procedura de desemnare si de modificare a componentei organelor de conducere, administrare si control, pe parcursul existentei fundatiei;
f) destinatia bunurilor, în cazul dizolvarii fundatiei, cu respectarea dispozitiilor art. 60.
Art. 17. - (1) Fundatia dobândeste personalitate juridica prin înscrierea sa în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul.
(2) Cererea de înscriere va fi însotita de urmatoarele documente:
a) actul constitutiv;
b) statutul;
c) acte doveditoare ale sediului si patrimoniului initial.
d) dovada disponibilitatii denumirii eliberata de Ministerul Justitiei sau, dupa caz, refuzul motivat al eliberarii acesteia.
(3) Dispozitiile art. 17 alin. (1) si alin. (2) lit. d), ale art. 8-12 si ale art. 14 se aplica în mod corespunzator.
__________
Litera d) de la alin. (2) a fost introdusa prin art. I pct. 12 din Legea nr. 246/2005.
- Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 13 din Legea nr. 246/2005.


Art. 18. - (1) Fundatia îsi poate constitui filiale, ca structuri teritoriale, pe baza hotarârii consiliului director, prin care le este alocat patrimoniul.
(2) Filiala este condusa de un consiliu director propriu, alcatuit din cel putin 3 membri.
(3) Dispozitiile art. 13 alin. (2) si (4) se aplica în mod corespunzator.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 14 din Legea nr. 246/2005.


Art. 19. - (1) Mostenitorii si creditorii personali ai fondatorilor au fata de fundatie aceleasi drepturi ca si în cazul oricarei alte liberalitati facute de fondator.
(2) Dupa înscrierea fundatiei în Registrul asociatiilor si fundatiilor, nici fondatorii si nici mostenitorii lor nu pot revoca actul constitutiv. De asemenea, dupa înscriere, actul constitutiv nu mai poate fi atacat nici de catre creditorii personali ai fondatorilor.
(3) Daca fundatia dobândeste personalitate juridica dupa decesul fondatorului, efectele liberalitatilor facute în favoarea fundatiei anterior constituirii ei se vor produce de la data actului constitutiv, pentru fundatiile înfiintate prin acte între vii, iar pentru fundatiile înfiintate prin testament, de la data mortii testatorului.
__________
Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 15 din Legea nr. 246/2005.


CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea asociatiilor si a fundatiilor


Sectiunea 1
Organizarea si functionarea asociatiei


Art. 20. - Organele asociatiei sunt:
a) adunarea generala;
b) consiliul director;
c) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
Art. 21. - (1) Adunarea generala este organul de conducere, alcatuit din totalitatea asociatilor.
(2) Competenta adunarii generale cuprinde:
a) stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea membrilor consiliului director;
d) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
e) înfiintarea de filiale;
f) modificarea actului constitutiv si a statutului;
g) dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare;
h) orice alte atributii prevazute în lege sau în statut.
(3) Schimbarea sediului poate fi hotarâta de catre consiliul director, daca aceasta atributie este prevazuta expres în statut.
(4) Adunarea generala se întruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanent asupra organelor prevazute la art. 20 lit. b) si c).
(5) Regulile privind organizarea si functionarea adunarii generale se stabilesc prin statut.
Art. 22. - (1) Asociatul care, într-o anumita problema supusa hotarârii adunarii generale, este interesat personal sau prin sotul sau, ascendentii sau descendentii sai, rudele în linie colaterala sau afinii sai pâna la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
(2) Asociatul care încalca dispozitiile alin. (1) este raspunzator de daunele cauzate asociatiei daca fara votul sau nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 23. - (1) Hotarârile luate de adunarea generala în limitele legii, ale actului constitutiv si ale statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat împotriva.
(2) Hotarârile adunarii generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justitie de catre oricare dintre membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau care au votat împotriva si au cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinta, în termen de 15 zile de la data când au luat cunostinta despre hotarâre sau de la data când a avut loc sedinta, dupa caz.
(3) Cererea de anulare se solutioneaza în camera de consiliu de catre judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul. Hotarârea instantei este supusa numai recursului.
__________
Alineatele (1) si (2) au fost modificate prin art. I pct. 16 din Legea nr. 246/2005.


Art. 24. - (1) Consiliul director asigura punerea în executare a hotarârilor adunarii generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, în limita a cel mult o patrime din componenta sa.
(2) ?Zn exercitarea competentei sale, consiliul director:
a) prezinta adunarii generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b) încheie acte juridice în numele si pe seama asociatiei;
c) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei, daca prin statut nu se prevede altfel;
d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îsi poate elabora un regulament intern de functionare.
(4) Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere în cadrul unei institutii publice, daca asociatia respectiva are ca scop sprijinirea activitatii acelei institutii publice.
Art. 25. - Dispozitiile art. 22 se aplica în mod corespunzator si membrilor consiliului director. Deciziile consiliului director, contrare legii, actului constitutiv sau statutului asociatiei pot fi atacate în justitie, în conditiile prevazute la art. 23.
Art. 26. - Consiliul director poate împuternici una sau mai multe persoane cu functii executive, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat ori sunt straine de asociatie, pentru a exercita atributiile prevazute la art. 24 alin. (2) lit. b) si d).
Art. 27. - (1) Actul constitutiv poate prevedea numirea unui cenzor sau a unei comisii de cenzori.
(2) Daca numarul asociatilor este mai mare de 15, numirea unui cenzor este obligatorie. Acesta poate fi o persoana din afara asociatiei.
(3) ?Zn cazul în care asociatia nu are obligatia numirii unui cenzor, fiecare dintre asociati care nu este membru al consiliului director poate exercita dreptul de control.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 17 din Legea nr. 246/2005.


Art. 271. - (1) Pentru asociatiile cu mai mult de 100 de membri înscrisi pâna la data întrunirii ultimei adunari generale, controlul financiar intern se exercita de catre o comisie de cenzori.
(2) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri. Membrii consiliului director nu pot fi cenzori.
(3) Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, în conditiile legii.
(4) Regulile generale de organizare si functionare a comisiei de cenzori se aproba de adunarea generala. Comisia de cenzori îsi poate elabora un regulament intern de functionare.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 246/2005.


Art. 272. - ?Zn realizarea competentei sale cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori:
a) verifica modul în care este administrat patrimoniul asociatiei;
b) întocmeste rapoarte si le prezinta adunarii generale;
c) poate participa la sedintele consiliului director, fara drept de vot;
d) îndeplineste orice alte atributii prevazute în statut sau stabilite de adunarea generala.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 18 din Legea nr. 246/2005.


Sectiunea a 2-a
Organizarea si functionarea fundatiei


Art. 28. - Organele fundatiei sunt:
a) consiliul director;
b) cenzorul sau, dupa caz, comisia de cenzori.
Art. 29. - (1) Consiliul director al fundatiei este organul de conducere si de administrare al acesteia.
(2) Consiliul director asigura realizarea scopului si obiectivelor fundatiei, exercitând urmatoarele atributii:
a) stabilirea strategiei generale si a programelor fundatiei;
b) aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;
c) alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori;
d) înfiintarea de filiale;
e) încheierea de acte juridice, în numele si pe seama fundatiei;
f) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
g) aprobarea organigramei si a strategiei de personal ale fundatiei;
h) modificarea statutului fundatiei;
i) îndeplinirea oricaror alte atributii prevazute în lege sau în statut.
(3) Regulile generale privind organizarea si functionarea consiliului director se stabilesc prin statut. Consiliul director îsi poate elabora un regulament intern de functionare.
(4) Dispozitiile art. 22 si 24 alin. (4) se aplica în mod corespunzator si în ceea ce priveste membrii consiliului director. Deciziile contrare legii, actului constitutiv sau statutului fundatiei pot fi atacate în justitie, în conditiile prevazute la art. 23, de fondator sau de oricare dintre membrii consiliului director care a lipsit sau a votat împotriva si a cerut sa se insereze aceasta în procesul-verbal de sedinta.
(5) Schimbarea scopului fundatiei se face numai de catre fondator sau de majoritatea fondatorilor în viata. Daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viata, schimbarea scopului fundatiei se face numai cu întrunirea votului a patru cincimi din numarul membrilor consiliului director.
(6) ?Zn toate cazurile, schimbarea scopului fundatiei se poate face numai daca acesta a fost realizat în totalitate sau în parte ori daca acesta nu mai poate fi îndeplinit.
(7) Prevederile art. 26 se aplica în mod corespunzator în privinta atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e) si i).
Art. 30. - (1) Consiliul director se compune din cel putin 3 membri desemnati de fondator sau, dupa caz, de fondatori, la momentul constituirii fundatiei.
(2) ?Zn cazul în care, pe parcursul functionarii fundatiei, componenta consiliului director nu se poate modifica în conditiile stabilite de statut, instanta prevazuta la art. 17 va desemna, pe cale de ordonanta presedintiala, la cererea oricarei persoane interesate, persoanele care vor intra în componenta consiliului director.
Art. 31. - (1) Comisia de cenzori este alcatuita dintr-un numar impar de membri.
(2) Dispozitiile art. 27 se aplica în mod corespunzator.
Art. 32. - ?Zn cazul în care actul constitutiv nu cuprinde componenta nominala a celor dintâi organe ale fundatiei, ci numai regulile stabilite de fondatori pentru desemnarea membrilor acestora si daca nici unul dintre fondatori nu mai este în viata la data constituirii fundatiei, dispozitiile art. 30 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.


CAPITOLUL IV
Modificarea actului constitutiv si a statutului
asociatiei sau fundatiei


Art. 33. - (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociatiei se face prin înscrierea modificarii în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul asociatia, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 8-12.
(2) Cererea de înscriere a modificarii va fi însotita de hotarârea adunarii generale, iar în cazul modificarii sediului, de hotarârea consiliului director.
(3) Despre schimbarea sediului se va face mentiune, daca este cazul, atât în Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa judecatoriei vechiului sediu, cât si în cel aflat la grefa judecatoriei noului sediu. ?Zn acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicata din oficiu judecatoriei în circumscriptia careia asociatia urmeaza sa-si aiba noul sediu.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 19 din Legea nr. 246/2005.


Art. 34. - Dispozitiile art. 33 se aplica în mod corespunzator în cazul modificarii actului constitutiv sau a statutului fundatiei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 20 din Legea nr. 246/2005.


Art. 341. - (1) Fuziunea se face prin absorbtia unei asociatii de catre o alta asociatie sau prin contopirea a doua ori mai multe asociatii pentru a alcatui o asociatie noua.
(2) Divizarea se face prin împartirea întregului patrimoniu al unei asociatii care îsi înceteaza existenta între doua sau mai multe asociatii existente ori care iau astfel fiinta.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si în cazul fuziunii sau divizarii unei fundatii.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 246/2005.


Art. 342. - (1) ?Zn cazul asociatiilor, decizia de fuziune sau de divizare se ia prin hotarârea a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor organului de conducere.
(2) ?Zn cazul fundatiilor, dispozitiile art. 29 alin. (5) se aplica în mod corespunzator.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 246/2005.


Art. 343. - Dispozitiile art. 39-44 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice si persoanele juridice se aplica în mod corespunzator.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 21 din Legea nr. 246/2005.


CAPITOLUL V
Federatia


Art. 35. - (1) Doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui în federatie.
(2) Federatiile dobândesc personalitate juridica proprie si functioneaza în conditiile prevazute de prezenta ordonanta pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica în mod corespunzator, cu exceptiile stabilite în prezentul capitol.
(3) Cererea de înscriere se solutioneaza de tribunalul în circumscriptia caruia federatia urmeaza sa îsi aiba sediul.
Art. 36. - (1) Federatia devine persoana juridica din momentul înscrierii sale în Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului prevazut la art. 35 alin. (3).
(2) Asociatiile sau fundatiile care constituie o federatie îsi pastreaza propria personalitate juridica, inclusiv propriul patrimoniu.
Art. 37. - (1) ?Zn cazul dizolvarii federatiilor, daca nu se prevede altfel în lege sau în statut, bunurile ramase în urma lichidarii se transmit, în cote egale, catre persoanele juridice constituente.
(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica prin asemanare si în cazul retragerii din federatie a unei asociatii sau fundatii.
(3) Retragerea din federatie se poate face numai în urma aprobarii de catre cenzori sau experti independenti a unui raport cu privire la exercitiul financiar.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 22 din Legea nr. 246/2005.


CAPITOLUL VI
Asociatiile, fundatiile si federatiile recunoscute
ca fiind de utilitate publica
__________
Titlul capitolului VI a fost modificat prin art. I pct. 23 din Legea nr. 246/2005.


Art. 38. - (1) O asociatie sau o fundatie poate fi recunoscuta de Guvernul României ca fiind de utilitate publica daca sunt întrunite cumulativ urmatoarele conditii:
a) activitatea acesteia se desfasoara în interes general sau al unor colectivitati, dupa caz;
b) functioneaza de cel putin 3 ani;
c) prezinta un raport de activitate din care sa rezulte desfasurarea unei activitati anterioare semnificative, prin derularea unor programe ori proiecte specifice scopului sau, însotit de situatiile financiare anuale si de bugetele de venituri si cheltuieli pe ultimii 3 ani anteriori datei depunerii cererii privind recunoasterea statutului de utilitate publica;
d) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel putin egala cu valoarea patrimoniului initial.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 24 din Legea nr. 246/2005.


Art. 381. - ?Zn sensul prezentei ordonante, prin utilitate publica se întelege orice activitate care se desfasoara în domenii de interes public general sau al unor colectivitati.
__________
Articolul a fost introdus prin art. I pct. 25 din Legea nr. 246/2005.


Art. 39. - (1) Recunoasterea unei asociatii sau fundatii de utilitate publica se face prin hotarâre a Guvernului. ?Zn acest scop, asociatia sau fundatia interesata adreseaza o cerere Secretariatului General al Guvernului, care o înainteaza, în termen de 15 zile, ministerului sau organului de specialitate al administratiei publice centrale în a carui sfera de competenta îsi desfasoara activitatea.
(11) Cererea prevazuta la alin. (1) va fi însotita, pe lânga dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 38 alin. (1), de urmatoarele documente:
a) copii de pe actul constitutiv si de pe statutul asociatiei sau fundatiei;
b) copie de pe dovada dobândirii personalitatii juridice;
c) dovada privind bonitatea asociatiei sau fundatiei, emisa de banca la care are deschis contul;
d) copie de pe dovada privind situatia juridica a sediului asociatiei sau fundatiei;
e) numele si adresa persoanelor fizice, respectiv denumirea si sediul persoanelor juridice, cu care asociatia sau fundatia colaboreaza în mod frecvent în vederea realizarii obiectului sau de activitate pentru care aceasta solicita recunoasterea statutului de utilitate publica.
(2) Conflictele de competenta aparute între autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind înregistrarea cererii se solutioneaza, la sesizarea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului, în termen de 5 zile de la data înregistrarii sesizarii.
(3) ?Zn vederea stabilirii autoritatii prevazute la alin. (1), persoanele interesate sunt obligate sa puna la dispozitie Secretariatului General al Guvernului toate informatiile necesare rezolvarii cererii.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 26 din Legea nr. 246/2005.
- Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 27 din Legea nr. 246/2005.
- Alineatul (3) a fost modificat prin art. I pct. 28 din Legea nr. 246/2005.


Art. 40. - (1) Autoritatea administrativa competenta este obligata ca, în termen de 60 de zile, sa examineze cererea si îndeplinirea conditiilor prevazute de lege. ?Zn cazul în care constata îndeplinirea acestor conditii, autoritatea administrativa competenta va propune Guvernului României recunoasterea. ?Zn caz contrar aceasta va transmite persoanelor juridice solicitante un raspuns motivat, în termen de 30 de zile de la data luarii deciziei.
(2) ?Zn cel mult 90 de zile de la data depunerii cererii prevazute la alin. (1), precum si a tuturor documentelor necesare luarii deciziei, Guvernul României decide asupra propunerii de recunoastere. Daca propunerea se respinge, solutia va fi comunicata asociatiei sau fundatiei de catre autoritatea administrativa la care s-a înregistrat cererea de recunoastere, în termen de 120 de zile de la data depunerii cererii si a documentelor necesare luarii deciziei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 29 din Legea nr. 246/2005.


Art. 41. - Recunoasterea utilitatii publice confera asociatiei sau fundatiei urmatoarele drepturi si obligatii:
a) dreptul de a i se atribui în folosinta gratuita bunurile proprietate publica;
b) Abrogat;
c) dreptul de a mentiona în toate documentele pe care le întocmeste ca asociatia sau fundatia este recunoscuta ca fiind de utilitate publica;
d) obligatia de a mentine cel putin nivelul activitatii si performantele care au determinat recunoasterea;
e) obligatia de a comunica autoritatii administrative competente orice modificari ale actului constitutiv si ale statutului, precum si rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale; autoritatea administrativa are obligatia sa asigure consultarea acestor documente de catre orice persoana interesata;
f) obligatia de a publica, în extras, în termen de 3 luni de la încheierea anului calendaristic, rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si în Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial. Modelul extrasului situatiilor financiare se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
__________
Literele a), e) si f) au fost modificate prin art. I pct. 30 din Legea nr. 246/2005.
- Litera b) a fost abrogata prin art. I pct. 31 din Legea nr. 246/2005.


Art. 42. - (1) Recunoasterea utilitatii publice se face pe durata nedeterminata.
(2) ?Zn cazul în care asociatia sau fundatia nu mai îndeplineste una sau mai multe dintre conditiile care au stat la baza recunoasterii utilitatii publice, Guvernul, la propunerea autoritatii administrative competente sau a Ministerului Justitiei, va retrage actul de recunoastere.
(3) Retragerea va interveni si în situatia neîndeplinirii obligatiilor prevazute la art. 41.
(4) ?Zmprejurarile prevazute la alin. (2) si (3) pot fi sesizate autoritatii administrative competente, Ministerului Justitiei sau Guvernului de catre orice persoana fizica sau persoana juridica interesata.
__________
Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 32 din Legea nr. 246/2005.


Art. 43. - (1) ?Zn evidentele contabile ale asociatiei sau fundatiei se vor înregistra separat bunurile achizitionate sau edificate din bani publici. ?Zn cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei recunoscute ca fiind de utilitate publica, bunurile provenite din resurse bugetare si ramase în urma lichidarii se vor repartiza, prin hotarâre a Guvernului, catre alte asociatii ori fundatii cu scop similar sau catre institutii publice cu acelasi obiect de activitate.
(2) ?Zn cazul dizolvarii, celelalte bunuri ramase în patrimoniul asociatiei sau fundatiei vor fi repartizate conform dispozitiilor art. 60.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 30 din Legea nr. 246/2005.


Art. 44. - Litigiile referitoare la recunoasterea utilitatii publice a asociatiilor si fundatiilor se solutioneaza potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din Legea nr. 246/2005.


Art. 45. - (1) Dispozitiile prezentului capitol referitoare la conditiile recunoasterii statutului de utilitate publica, precum si la drepturile si obligatiile asociatiilor sau fundatiilor recunoscute ca fiind de utilitate publica se aplica în mod corespunzator si federatiilor.
(2) O federatie poate fi recunoscuta de Guvernul României ca fiind de utilitate publica daca cel putin doua treimi din numarul asociatiilor si fundatiilor care o alcatuiesc sunt recunoscute ca fiind de utilitate publica.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 35 din Legea nr. 246/2005.


CAPITOLUL VII
Veniturile


Art. 46. - (1) Veniturile asociatiilor sau federatiilor provin din:
a) cotizatiile membrilor;
b) dobânzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în conditii legale;
c) dividendele societatilor comerciale înfiintate de asociatii sau de federatii;
d) venituri realizate din activitati economice directe;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.
(2) Veniturile fundatiilor sunt cele prevazute la alin. (1) lit. b)-g).
__________
Litera f) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 36 din Legea nr. 246/2005.


Art. 47. - Asociatiile, fundatiile si federatiile pot înfiinta societati comerciale. Dividendele obtinute de asociatii, fundatii si federatii din activitatile acestor societati comerciale, daca nu se reinvestesc în aceleasi societati comerciale, se folosesc în mod obligatoriu pentru realizarea scopului asociatiei, fundatiei sau federatiei.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 37 din Legea nr. 246/2005.


Art. 48. - Asociatiile, fundatiile si federatiile pot desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt în strânsa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 246/2005.


CAPITOLUL VIII
Relatiile cu autoritatile publice


Art. 49. - (1) Autoritatile administratiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în temeiul prezentei ordonante prin:
a) punerea la dispozitia acestora, în functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii, în conditiile legii;
b) atribuirea, în functie de posibilitati, a unor terenuri în scopul ridicarii de constructii necesare desfasurarii activitatii lor.
(2) Autoritatile administratiei publice locale întocmesc liste de prioritate pentru atribuirea imobilelor prevazute la alin. (1). Listele de prioritate se realizeaza pe baza unor proceduri de evaluare cuprinzând în mod explicit criteriile folosite. Autoritatile au obligatia de a face publice aceste proceduri înainte de utilizarea lor.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 39 din Legea nr. 246/2005.


Art. 50. - Autoritatile publice sunt obligate sa puna la dispozitia asociatiilor, fundatiilor si federatiilor informatiile de interes public, în conditiile legii.
Art. 51. - (1) ?Zn cadrul Camerelor Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, aparatului de lucru al Guvernului, institutiei Avocatul Poporului, autoritatilor administrative autonome, ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale functioneaza structuri pentru relatia cu mediul asociativ. Acolo unde asemenea structuri lipsesc, ele se vor constitui.
(2) Autoritatile publice mentionate la alin. (1) se vor consulta cu reprezentantii asociatiilor si fundatiilor care îsi desfasoara activitatea în sfera lor de competenta, în vederea stabilirii unor programe sau activitati comune.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 40 din Legea nr. 246/2005.


Art. 52. - (1) Dupa constituirea lor, asociatiile, fundatiile si federatiile interesate vor solicita autoritatilor administrative autonome, ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatilor administratiei publice locale sa fie luate în evidenta acestora, în functie de domeniul în care activeaza.
(2) Autoritatile publice prevazute la alin. (1) sunt obligate sa tina evidenta asociatiilor si fundatiilor care li s-au adresat în acest scop.
(3) Conflictele de competenta aparute între autoritatile publice prevazute la alin. (1) privind luarea în evidenta se solutioneaza, la cererea oricareia dintre parti, de catre Secretariatul General al Guvernului în termen de 5 zile de la data sesizarii. Dispozitiile art. 39 alin. (3) se aplica în mod corespunzator.
(4) ?Zn toate cazurile, Ministerul Justitiei va comunica, spre informare, autoritatilor publice competente prevazute la alin. (1) copii de pe hotarârile judecatoresti ramase irevocabile, precum si de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la art. 74.
Art. 53. - Litigiile nascute în legatura cu aplicarea dispozitiilor prezentului capitol se solutioneaza în conformitate cu Legea nr. 554/2004.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 41 din Legea nr. 246/2005.


CAPITOLUL IX
Dizolvarea si lichidarea


Sectiunea 1
Dizolvarea


Art. 54. - (1) Asociatiile si federatiile se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotarârea judecatoriei sau a tribunalului, dupa caz;
c) prin hotarârea adunarii generale.
(2) Fundatiile se dizolva:
a) de drept;
b) prin hotarârea judecatoriei.
Art. 55. - (1) Asociatia se dizolva de drept prin:
a) împlinirea duratei pentru care a fost constituita;
b) realizarea sau, dupa caz, imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
c) imposibilitatea constituirii adunarii generale sau a consiliului director în conformitate cu statutul asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generala sau, dupa caz, consiliul director trebuia sa se constituie;
d) reducerea numarului de asociati sub limita fixata de lege, daca acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.
(2) Constatarea dizolvarii se realizeaza prin hotarârea judecatoriei în a carei circumscriptie se afla sediul asociatiei, la cererea oricarei persoane interesate.
__________
Litera c) de la alin. (1) a fost modificata prin art. I pct. 42 din Legea nr. 246/2005.


Art. 56. - (1) Asociatia se dizolva, prin hotarâre judecatoreasca, la cererea oricarei persoane interesate:
a) când scopul sau activitatea asociatiei a devenit ilicita sau contrara ordinii publice;
b) când realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c) când asociatia urmareste un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d) când asociatia a devenit insolvabila;
e) în cazul prevazut la art. 14.
(2) Instanta competenta sa hotarasca dizolvarea este judecatoria în circumscriptia careia asociatia îsi are sediul.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 43 din Legea nr. 246/2005.


Art. 57. - Asociatia se poate dizolva si prin hotarârea adunarii generale. ?Zn termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, hotarârea adunarii generale se depune la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul, pentru a fi înscrisa în Registrul asociatiilor si fundatiilor.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 44 din Legea nr. 246/2005.


Art. 58. - Fundatia se dizolva de drept în cazurile prevazute la art. 55 alin. (1) lit. a) si b), precum si în situatia imposibilitatii constituirii consiliului director în conformitate cu statutul fundatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, consiliul director trebuia constituit. Dispozitiile art. 55 alin. (2) se aplica în mod corespunzator.
Art. 59. - Dizolvarea fundatiei prin hotarâre judecatoreasca se face în conditiile art. 56, care se aplica în mod corespunzator, precum si în cazul nerespectarii dispozitiilor art. 15 alin. (3).
Art. 60. - (1) ?Zn cazul dizolvarii asociatiei sau fundatiei, bunurile ramase în urma lichidarii nu se pot transmite catre persoane fizice.
(2) Aceste bunuri pot fi transmise catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator, printr-o procedura stabilita în statutul asociatiei sau al fundatiei.
(3) Daca în termen de 6 luni de la terminarea lichidarii lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile în conditiile alin. (2), precum si în cazul în care statutul asociatiei sau al fundatiei nu prevede o procedura de transmitere a bunurilor ori daca prevederea este contrara legii sau ordinii publice, bunurile ramase dupa lichidare vor fi atribuite de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
(4) ?Zn cazul în care asociatia sau fundatia a fost dizolvata pentru motivele prevazute la art. 56 alin. (1) lit. a) - c), bunurile ramase dupa lichidare vor fi preluate de catre stat, prin Ministerul Finantelor, sau, dupa caz, de comuna sau orasul în a carui raza teritoriala asociatia sau fundatia îsi avea sediul, daca aceasta din urma era de interes local.
(5) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-preluare, daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.


Sectiunea a 2-a
Lichidarea


Art. 61. - (1) ?Zn cazurile de dizolvare prevazute de art. 55, 56, 58 si 59, lichidatorii vor fi numiti prin însasi hotarârea judecatoreasca.
(2) ?Zn cazul dizolvarii prevazute de art. 57, lichidatorii vor fi numiti de catre adunarea generala, sub sanctiunea lipsirii de efecte juridice a hotarârii de dizolvare.
(3) ?Zn toate cazurile, mandatul consiliului director înceteaza o data cu numirea lichidatorilor.
(4) Lichidatorii vor putea fi persoane fizice sau persoane juridice, autorizate în conditiile legii.
__________
Alineatul (4) a fost modificat prin art. I pct. 45 din Legea nr. 246/2005.


Art. 62. - (1) Imediat dupa intrarea lor în functie, lichidatorii vor face inventarul si vor încheia un bilant care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei sau ale fundatiei.
(2) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice alte acte ale asociatiei sau fundatiei. De asemenea, ei vor tine un registru cu toate operatiunile lichidarii în ordinea datei acestora.
(3) Lichidatorii îsi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorilor.
Art. 63. - (1) Lichidatorii sunt obligati sa continue operatiunile juridice în curs, sa încaseze creantele, sa plateasca creditorii si, daca numerarul este insuficient, sa transforme si restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operatiuni noi care sunt necesare finalizarii celor aflate în curs.
Art. 64. - (1) Suma cuvenita creditorului cunoscut care refuza sa primeasca plata creantei sale se va consemna în contul sau.
(2) Daca plata creantei nu se poate face imediat sau atunci când creanta este contestata, lichidarea nu se va declara terminata înainte de a se garanta creditorii.
Art. 65. - ?Zn orice caz, lichidatorii nu pot încheia operatiunile si nu pot remite celor în drept contul gestiunii decât dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii asociatiei sau fundatiei.
Art. 66. - Lichidatorii raspund solidar pentru daunele cauzate creditorilor din culpa lor.
Art. 67. - Atât fata de asociatie sau fundatie, cât si fata de asociati sau, dupa caz, fondatori, lichidatorii sunt supusi regulilor mandatului.
Art. 68. - (1) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca în termen de doua luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, declarând operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor al judecatoriei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul asociatia sau fundatia.
(2) Lichidatorii sunt obligati sa îndeplineasca toate procedurile pentru publicarea lichidarii si radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(3) Publicarea lichidarii se face prin afisarea la usa instantei în a carei circumscriptie teritoriala îsi are sediul persoana juridica, în termen de doua luni de la terminarea lichidarii.
Art. 69. - Daca în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se înregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat si lichidatorii, cu autorizarea judecatoriei, vor remite celor în drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, împreuna cu toate registrele si actele asociatiei sau fundatiei si ale lichidarii. Numai dupa aceasta lichidatorii vor fi considerati descarcati si li se va elibera, în acest scop, un act constatator.
Art. 70. - (1) Contestatiile la bilantul lichidatorilor se pot formula de orice persoana interesata la judecatoria în a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul persoanei juridice lichidate.
(2) Toate contestatiile se solutioneaza printr-o singura hotarâre. Sentinta pronuntata de judecatorie este executorie si este supusa numai recursului.
(3) Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii trebuie sa ceara radierea asociatiei sau fundatiei din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
Art. 71. - (1) Asociatia sau fundatia înceteaza a fiinta la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, în conditiile prevazute la art. 69, prin care se atesta descarcarea acestora de obligatiile asumate.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. I pct. 46 din Legea nr. 246/2005.


Art. 72. - Dispozitiile prezentului capitol referitoare la dizolvarea si lichidarea asociatiilor si fundatiilor se aplica, în mod corespunzator, si în privinta dizolvarii si lichidarii federatiilor. Instanta competenta este tribunalul în a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul federatiei supuse dizolvarii si lichidarii.


CAPITOLUL X
Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial


Art. 73. - (1) Se constituie Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial - asociatii, fundatii si federatii -, denumit în continuare Registrul national, în scopul evidentei centralizate a acestora.
(2) Registrul national se tine de Ministerul Justitiei prin directia de specialitate.
Art. 74. - (1) ?Zn scopul constituirii si functionarii Registrului national, instantele judecatoresti sunt obligate ca, din oficiu, sa comunice Ministerului Justitiei copii de pe hotarârile judecatoresti ramase irevocabile privind constituirea, modificarea si încetarea oricarei asociatii, fundatii sau federatii, precum si de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data ramânerii irevocabile a fiecarei hotarâri judecatoresti.
(2) Asociatiile si fundatiile recunoscute ca fiind de utilitate publica sunt obligate sa comunice Ministerului Justitiei, în extras, copii de pe rapoartele de activitate si situatiile financiare anuale, însotite de dovada eliberata de Regia Autonoma &Monitorul Oficial& ca s-a solicitat publicarea acestora si în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
__________
Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 47 din Legea nr. 246/2005.


Art. 75. - (1) Registrul national al persoanelor juridice fara scop patrimonial este public.
(2) Ministerul Justitiei este obligat sa elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrarile efectuate în Registrul national si de pe înscrisurile doveditoare.
(3) ?Znscrisurile prevazute la alin. (2) pot fi cerute si eliberate si prin corespondenta.
(4) Datele din Registrul national pot fi redate si arhivate si sub forma de înregistrari pe microfilme si pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor.


CAPITOLUL XI
Dispozitii privind persoanele juridice straine fara scop patrimonial
__________
Titlul capitolului XI a fost modificat prin art. I pct. 48 din Legea nr. 246/2005.


Art. 76. - (1) Persoanele juridice straine fara scop patrimonial pot fi recunoscute în România, sub conditia reciprocitatii, pe baza aprobarii prealabile a Guvernului, prin înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti, daca sunt valabil constituite în statul a carui nationalitate o au, iar scopurile lor statutare nu contravin ordinii publice din România.
(2) ?Zn acest scop, reprezentantii persoanelor juridice straine trebuie sa ataseze la cererea de înscriere urmatoarele documente, în copii autentificate si traduceri legalizate:
a) actul de constituire în statul a carui nationalitate o au persoanele juridice straine;
b) statutul (în masura în care exista ca act de sine statator);
c) hotarârea organului de conducere a acelei persoane juridice, prin care se solicita recunoasterea în România;
d) statutul viitoarei reprezentante în România a acelei persoane juridice, cuprinzând prevederi referitoare la sediu, la capacitatea juridica si la persoanele care reprezinta persoana juridica straina;
e) hotarârea Guvernului României de aprobare a cererii de recunoastere în România a persoanei juridice solicitante.
(3) Dispozitiile art. 8-12 si ale art. 81 se aplica în mod corespunzator.
Art. 77. - (1) Asociatiile si fundatiile constituite ca persoane juridice române de catre persoane fizice sau juridice straine pot dobândi pe întreaga durata de functionare dreptul de proprietate si orice alte drepturi reale asupra terenurilor necesare pentru realizarea scopului pentru care au fost constituite.
(2) ?Zn cazul dizolvarii si lichidarii asociatiilor si fundatiilor prevazute la alin. (1), lichidatorii au obligatia înstrainarii terenurilor în termen de cel mult un an, numai catre persoane care au capacitatea juridica de a dobândi astfel de bunuri. Termenul de un an se calculeaza de la data ramânerii irevocabile a hotarârii judecatoresti prin care se constata ori se dispune dizolvarea sau, dupa caz, de la data hotarârii de dizolvare voluntara.
(3) ?Zn cazul nerespectarii termenului de un an pentru înstrainarea terenurilor prevazute la alin. (2), instanta competenta va dispune vânzarea acestora prin licitatie publica.
(4) ?Zn toate cazurile, bunurile ramase dupa lichidare, inclusiv terenurile neînstrainate în conditiile alin. (2) si (3) se atribuie cu respectarea dispozitiilor art. 60.


CAPITOLUL XII
Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 78. - Prezenta ordonanta intra în vigoare în termen de 3 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 79. - ?Zn termenul prevazut la art. 78 Ministerul Justitiei:
a) va elabora si va adopta Regulamentul privind organizarea Registrului asociatiilor si fundatiilor, Registrului federatiilor, precum si a Registrului national al persoanelor juridice fara scop patrimonial, care va cuprinde si prevederi privind accesul la acest registru al persoanelor juridice de drept public, al persoanelor juridice de drept privat, precum si al persoanelor fizice;
b) va stabili forma si continutul certificatelor de înscriere prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (3), precum si conditiile de eliberare a dovezii mentionate la art. 7 alin. (2) lit. d).
__________
Litera b) a fost modificata prin art. I pct. 49 din Legea nr. 246/2005.


Art. 80. - Dispozitiile Decretului nr. 31/1954 privind persoanele fizice si persoanele juridice se aplica, în mod corespunzator, si asociatiilor si fundatiilor, cu exceptia acelor dispozitii care sunt contrare reglementarilor stabilite prin prezenta ordonanta.
Art. 81. - ?Zn privinta asociatiilor si fundatiilor care au calitatea de persoane juridice straine sunt si ramân aplicabile dispozitiile art. 43 si urmatoarele din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
Art. 82. - Cererile de autorizare a înfiintarii asociatiilor, fundatiilor, federatiilor sau uniunilor de persoane, aflate în curs de solutionare pe rolul instantelor de judecata legal învestite la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, vor continua sa fie solutionate de acele instante.
Art. 83. - (1) Asociatiile si fundatiile constituite, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, în conditiile Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii) îsi pastreaza personalitatea juridica legal dobândita. Acestor asociatii si fundatii li se aplica, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, regimul juridic prevazut de aceasta.
(2) Uniunile, federatiile sau gruparile de persoane juridice, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 21/1924, îsi pastreaza personalitatea juridica si, de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, li se va aplica regimul juridic al federatiilor prevazut de aceasta din urma.
Art. 84. - (1) ?Zn termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante registrele persoanelor juridice, aflate la grefa tribunalelor în circumscriptiile carora functioneaza persoanele juridice de drept privat prevazute de Legea nr. 21/1924 vor fi transmise judecatoriilor în ale caror circumscriptii teritoriale acestea îsi au sediul.
(2) ?Zn acelasi termen, registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa curtilor de apel în circumscriptiile carora functioneaza uniunile si federatiile prevazute de Legea nr. 21/1924, vor fi transmise tribunalelor în circumscriptiile carora acestea îsi au sediul.
(3) ?Zn vederea constituirii Registrului national prevazut la art. 73, în termenul mentionat la alin. (1), instantele judecatoresti sunt obligate sa transmita Ministerului Justitiei copii de pe registrele asociatiilor si fundatiilor, precum si de pe registrele uniunilor si federatiilor, aflate la grefa acestora.
Art. 85. - Persoanele juridice de utilitate publica - asociatii, fundatii sau alte organizatii de acest fel - înfiintate prin legi, ordonante, decrete-lege, hotarâri ale Guvernului sau prin orice alte acte de drept public nu intra sub incidenta prevederilor prezentei ordonante, ci ramân supuse reglementarilor speciale care stau la baza înfiintarii si functionarii lor.
Art. 86. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociatii si Fundatii), publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 6 februarie 1924, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.


PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN IS?fRESCU
Contrasemneaza:
---------------
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Flavius Baias,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 ianuarie 2000.
Nr. 26.
Constantin Curelea
Bucuresti
Renault FLUENCE+Rulota Knaus Sudwind 420
0723 206 708
e-mail : cureleacostel@yahoo.com

ORICE CĂLĂTORIE ESTE O EXPERIENŢĂ DE VIAŢĂ !

Blocat